Congress FAQs

Ingqungquthela yelizwe ye-4 ye-Equal Education (Ukulingana Kwemfundo) – Imibuzo Edla Ngokubuzwa (isiXhosa)

Ingqungquthela yelizwe ye-4 ye-Equal Education (Ukulingana Kwemfundo) Imibuzo Edla Ngokubuzwa (isiXhosa) Ukuba unemibuzo onayo Ngenqungquthela yethu, nceda ucele ukucaciselwa kubasebenzi bakwa-EE kwiphondo lakho okanye uthumele imibuzo onayo kuWhatsApp wakwa-EE! (021 361 0127) Yintoni Ingqungquthela yelizwe yakwaEqual Education (EE)? Ingqungquthela yelizwe lixesha elibalulekilieyo kwi-EE. Kwenziwa ezi zinto zilandelayo kule Ngqungquthela: Kuxoxwa kuze kwamkelwe izinto ezitshintshwayo kumgaqo-siseko

Equal Education’s 4th national Congress – Frequently Asked Questions

Equal Education’s 4th national Congress  Frequently Asked Questions (English)  Should you have any further questions related to our Congress please ask the EE staff in your province for clarity or send your questions to the EE WhatsApp line! (021 361 0127)  What is Equal Education’s (EE) national Congress?  The national Congress is a key moment